Adatkezelési tájékoztató

Fazekas Gergely egyéni vállalkozó az adatok kezelője, így tevékenyéségének működtetése során, felelős egyaránt a magánszemélyekre, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően.

Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.
Fazekas Gergely, mint Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő elérhetősége:
Cégnév: Fazekas Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 8060 Mór, Szent Borbála u. 55.
Adószám: 66757184-1-27
Weboldal: https://lakesidemoments.com
Email: info@lakesidemoments.com
Telefon: +36305867977
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.lakesidemoments.com/adatkezelesi-tajekoztato.html
Adatkezelő közösségi oldalai
Facebook: https://www.facebook.com/lakesidemoments/
Instagram: https://www.instagram.com/lakesidemoments/

1. Meghatározások:
GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatkezelési tájékoztató: Az Adatkezelő jelen tájékoztatója.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. megrendelő: az adatkezelő szolgáltatását igénybevevő, és ezen szolgáltatásra az adatkezelővel szerződést kötő személy.

2. Kezelt személyes adatok köre
2.1. Az Érintettel történő szerződéskötés során rögzített Személyes adatok:
Név/cégnév
Lakcím/székhely
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
Adószám
Bankszámlaszám
Képviselő neve (jogi személy esetén)
Telefonszám
E-mail cím

2.2. Az Adatkezelő döntése alapján a Honlap használatból eredően kezelt Személyes adatok:
Név
E-mail cím
IP cím

2.3. Az Adatkezelő szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt Személyes adatok:
Az Adatkezelő fotóanyag készítése során rögzíti és kezeli mindazon természetes személyek Személyes adatát, akik ezen anyagok rögzítése során bármely módon közreműködtek (pl.: szereplő, vagy nagy nyilvánosság esetében a tömegben lévő személy), és így a felvétel(ek)en rögzítésre kerültek.
Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:
2.4. Adatkezelőtől megrendelt szolgáltatásainak teljesítése érdekében történő adatkezelés, így különösen:
családi fotó
családi videó
reklám fotó
reklám videó
esküvői fotó
portré fotó
image fotó
reklámfotó
riportfotó
családi és egyéb magánjellegű fotó és videó
készítés.
Az Adatkezelő Szolgáltatását Megrendelő (szerződő fél) vonatkozásában:
GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont:
„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”
Megrendelőtől eltérő természetes személyek (Egyéb személyek):
GDPR. 6. cikk. (1) bek. a) pont:
„az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.”
Az Érintett általi hozzájárulásnak tekintendő:
a) a felvételkészítést megelőző írásbeli hozzájárulás, vagy szóbeli hozzájárulás, VAGY
b) a felvételkészítés helyszínén kitett Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónak az elfogadása a felvételkészítés helyszínére történő belépéssel. Az Adatkezelő által készített fotóanyag elkészítése és Megrendelő részére történő átadásától – azaz a szerződés teljesítésétől számított – 5 év.
2.5. 2.1. pontban meghatározott adatok kezelése szerződéskötés céljából.
GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont:
„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” Időtartama a szerződés megszűnését követő év végétől számított 8 év. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján)
2.6. Honlapon ajánlatot kérő érdeklődő Érintett által megadott Személyes adatok kezelése a későbbi kapcsolatfelvétel céljából.
GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont: „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” Időtartama az Érintettől a honlapon keresztül küldött üzenet beérkezését követő 6 hónap.
2.7. Az Adatkezelő által elkészített anyagok a Honlapon/Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenítésének céljából történő kezelése. (Referenciaként történő megjelenítés)
GDPR. 6. cikk. (1) bek. a) pont: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.” A Megrendelő és az Adatkezelő között létrejött szerződésben a Megrendelő által adott hozzájárulás Megrendelő által történő visszavonásáig.
3. Az adatkezelés irányelvei:
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, alapvető és kizárólag a szükséges mértékű. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága. Az adatok kezelését az adatkezelőnek oly módon kell megtennie, hogy a jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet biztosítsa. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. Az adatkezelés célja az adatkezelő szerződéses szolgáltatásainak nyújtására vagy az üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében történik. Az adatokat, jelen esetben az elkészült végtermékeket, azaz digitális, illetve előhívott/nyomtatott fotográfia, album, slideshow formájában az adatkezelő felhasználhatja referencia célokra is. (Adatkezelés!)Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:
Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő Fazekas Gergely. Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Érintett személy bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben.
4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A tájékoztatás kéréshez való jog Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére legfeljebb 15 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a megadott e-mail elérhetőségen keresztül Fazekas Gergelyt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
5. Közösségi oldalak, cookie-k
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet, referenciát - fotókat és ezekből készült válogatásokat, albumokat - közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Instagram, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek visszajelzések, nyilvános beszédek, digitális fotók és ezekből készült válogatások, albumok, termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek a teljesség igénye nélkül:
fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentiek alapján a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre:
valamennyi, a közösségi oldalak bármelyikére regisztrált felhasználó (ezen belül kiemelten a szerződött ügyfelek). Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap és az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása. (szerződésben kifejtve)
Az adatok tárolási módja:
elektronikus és papír alapú. Abban az esetben, amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.
Cookie-k („sütik”) használata
A Honlapra történő belépéssel, ha ezt az Érintett (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használta eszközéről (PC, táblagép, okostelefon, hordozható okoseszköz), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes sütiket („cookie”) vagy más hasonló programokat helyezhet el. A cookie egy olyan file, amely akkor kerül(het) az eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A cookiek több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így pl.: információt gyűjtenek a látogatóról/eszközéről, vagy megjegyzik a látogató egyéni beállításait. A cookiek megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a böngészés a látogató számára igazi webes élményt és hatékony információ keresést jelentsen, továbbá biztosítják a honlap üzemeltetőjének az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A cookiek használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező, illetve a korábban megadott hozzájárulás a böngészésre használt eszköz böngészőjének beállításain keresztül visszavonható. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookiek önmagukba nem tudják a látogató személyét beazonosítani.
Honlapunk által használt harmadik fél általi cookiek, illetve más programok:
Google Analytics szolgáltatása a Google Analytics cookiekkal kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat.
6. Adatfeldolgozók
1. Tárhelyszolgáltató:
Név: Dotroll Kft.
székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
cégjegyzékszám: 01-09-882068
adószám: 13962982-2-42
közösségi adószám: HU13962982
Az Ön adatait (az Önről készült fotókat, digitális formában) a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak Fazekas Gergely, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintettekről készült digitális fotók Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.
2. Számlázás
Név: Fazekas Gergely E.V.
Székhely: 8060 Mór Szent Borbála u. 55.
E-mail: info@lakesidemoments.com
A tevékenység megnevezése: a megrendelésekhez kapcsolódó számlák kiállítása
Az adatkezelés célja: Fazekas Gergely által elvégzett munkákhoz és megrendelésekhez kapcsolódó számlák kiállítása
A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, megrendelés tartalma, összege, fizetési feltételek
Tevékenység megnevezése: számlázás
A számlákat Fazekas Gergely állítja ki, klasszikus, papírra nyomott kézzel írandó számlatömbbe vagy elektronikusan a Octonull Kft. szolgáltató által.
Számlázó program:
Billingo.hu (www.billingo.hu)
Számlázó üzemeltetője: Octonull Kft.
Adószám: 25073364242
Cégjegyzékszám: 01-09-198177
Cím: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
A számlázáshoz a cégadatokat az OPTEN Kft. cégadatbázisa szolgáltatja.
Adószám: 12012187242
Cégjegyzékszám: 01-09-367756
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
3. Postázási és kézbesítési célból
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Név: DPD Hungária Kft.
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
E-mail: dpd@dpd.hu
A tevékenység megnevezése: kézbesítés, futárszolgálat
Az adatkezelés célja: Fazekas Gergely által kézbesítésre átadott küldemények kézbesítése
A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, elérhetősége
Amennyiben a személyes átvétel/átadás opciója nem áll fenn, úgy azon esetben a fent nevezett futárszolgálatok egyike végzi számára a kézbesítést. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

4. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a 2019. Január 31-től hatályos.
Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató valamennyi módosítását elérhetővé tesz a Honlapon közzéteszi.


Budapest, 2019. 01. 31.